Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Ing. Andrea Velebná, bytom Bobuľová 6597/5A, 93401 Levice, IČO: 460341 013, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.andreavelebna.sk. Vaše osobné údaje spracúvam ako správca. Určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu, a vyberám prípadne ďalších spracovávateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje.

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na mňa obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle +421 918 689 638, alebo na e-mailovej adrese andrea@andreavelebna.sk

Prehlasujem.

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:

  • Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  • Spĺňam podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z následujících dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, meno, nevyhnutné na plnenie zmluvy (dodanie tovaru, zaslanie prístupov a pod. …)
  • Vedenie účtovníctva. Keď ste mojim zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem aby som vyhovela zákonným povinnostiam pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.
  • Marketing – zasieľanie newsletterov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy najčastejšie e-maily otvárate, využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak na základe oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu pokiaľ budem oprávnene podnikať. 

Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam newslettery, iba na základe vášho súhlasu a iba v čase pokiaľ budem oprávnene podnikať. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. 

  • Pokročilý marketing na základe súhlasu. Len na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku alebo Instagrame a to po dobu pokiaľ budem oprávnene podnikať. Váš súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.
  • fotografická dokumentácia. Živé akcie, prednášky, workshopy.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu pokiaľ budem oprávnene podnikať, pokiaľ zákon nestanoví iné lehoty, alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak. 

Cookies.

Pri prezeraní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, tak dlho ako sa na stránke zdržíte a zo stránky, z ktorej prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby. 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom prehliadači zakázať. 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám.

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia vaše dáta ochrániť.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

  • Mailerlite
  • Google.com, Facebook.com, Instagram.com a ďalšie sociálne siete.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takomto prípade pri výbere, budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania osobných údajov ako na seba. 

Poskytovanie osobných údajov mimo Európsku úniu.

Spracovávanie osobných údajov bude prevádzané na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť , prosím kontaktujte ma e-mailom na andrea@andreavelebna.sk alebo na telefónnom čísle 0918 689 638.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. 

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.  

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávam vaše údaje nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením z newslettru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – iba s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Na spracovanie potrebujeme 30 dní. 

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V tomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojich systémov i zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. 

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou. Napríklad musím evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade vymažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail. 

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada pokiaľ budete najskôr o tomto podozrení informovať mňa, aby som mohla prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií. E-maily s informáciami, inšpiráciami, článkami, produktami, službami vám zasielame, pokiaľ ste náš zákazník, na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ našim zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. 

Mlčanlivosť.

Dovoľujem si vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnením by  sa ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. 

Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.3.2021.  

Kontakt 

V prípade otázok alebo pripomienok ma prosím kontaktujte. 

Ing. Andrea Velebná 

Bobuľová 6597/5A

934 01 Levice , Slovenská republika

Email: andrea@andreavelebna.sk