VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj ebookov (elektronickej knihy) a online kurzov a členstva v skupine

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP“) platia pre nákup ebooku (elektronickej knihy) a online kurzov a členstva v skupine (ďalej tiež „digitálny obsah“ alebo „produkt“) cez webové rozhranie www.andreavelebna.sk.

2. Nákup produktov prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej mezi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvorenia Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho a Predávajúceho. Ustanovenia, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť (to znamená, že text Kúpnej zmluvy je nadradení textu VOP). VOP riešia i niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s užívaním internetových stránok www.andreavelebna.sk súvisia.

3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte pred tým, ako produkt kúpite. Prosím, prečítajte si starostlivo tieto VOP a v prípade, že k nim budete mať pripomienky alebo otázky, kontaktujte ma ešte pred objednaním produktu. Kontaktné údaje nájdete v čl. II. VOP. Tým, že kliknete na tlačidlo „Odoslať“, mi totiž dávate signál, že ste VOP videli, prečítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu a spolupráce, aký je tu popísaný.

4. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre lepšiu orientáciu je tu obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
  II. Dôležité pojmy (definície)
  III. Objednávka a Kúpna zmluva
  IV. Cena ebooku a platba
  V. Dodacie podmienky
  VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom
  VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
  VIII. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok
  IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
  X. Záverečné ustanovenia

II. Dôležité pojmy (definície)

 1. PREDÁVAJÚCI. Predávajúcim je: Ing. Andrea Velebná, IČO: 46 341 013; so sídlom: Bobuľová 6597/5A, 934 01 Levice, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Levice pod č. 850-10721. Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: andrea@andreavelebna.sk. Tel. č. +421 918 689 638.

 2.  

 3. KUPUJÚCI. Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.andreavelebna.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim Kúpnu zmluvu, a tým kúpi produkt. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúci ako fyzická osoba SZČO alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.

 4.  

 5. SPOTREBITEĽ. Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Pokiaľ ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budem mať zato, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ, a nie ako spotrebiteľ.  

 6.  

 7. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA. Je Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci aj viac povinností voči spotrebiteľovi ako voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené Občianskym zákonníkom, ako aj  zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúci iná osoba ako spotrebiteľ, nepoužijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré sa týkajú výhradne ochrany spotrebiteľa.

 8.  

 9. ZMLUVA UZATVORENÁ NA DIAĽKU. Je Kúpna zmluva, ktorá je uzatvorená bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci osobne stretli, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a telekomunikačné služby) si hradíte sami. Odoslaním objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

 10.  

 11. PRÁVNE PREDPISY. Sú platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim, najmä zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej tiež „OZ“) a v prípadoch, kedy je Kupujúcim spotrebiteľ, tak i zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

   

III.   Objednávka a Kúpna zmluva

 1. Kupujúci si objednáva produkty cez webové rozhranie, tj. prostredníctvom automatického objednávkového systému, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.

 2.  

 3. POPIS PRODUKTOV. Na webovom rozhraní je uvedený podrobný popis ponúkaného produktu vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo čitateľovi môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Obsahuje tiež podrobný popis bonusov, ktoré sú k produktu poskytnuté. Všetky informácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívnej povahy. Ako Predávajúci nie som povinná uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadne týchto produktov.

 4.  

 5. OBJEDNANIE PRODUKTOV. Pre objednanie produktov cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte vaše meno a priezvisko alebo firmu, adresu, email, a v prípade podnikateľov IČO, a IČ DPH ak ste platca DPH, a zvolíte spôsob platby.

 6. Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a opraviť prípadné chyby a nesprávnosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo „Odoslať“.

 7. O obdržaní objednávky vás budem informovať emailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácia o obdržaní objednávky je zaslaná automaticky. Do momentu kedy vám je doručené potvrdenie o prijatí vašej objednávky, je možné mailom (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzavretá.

 8. V prípade pochybností vás môžem kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a pokiaľ sa pravosť objednávky nepodarí overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná a nebude vybavená.

 9. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe a tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z mojej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujem v elektronickej podobe a nie je prístupná.

   

 

IV. Cena produktov a platba

 1. CENA PRODUKTOV. Na webovom rozhraní je vždy uvedená aktuálne platná cena produktov. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená.  Pokiaľ je uvedená akciová cena, je spolu s ňou uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akciová cena platí. Vzhľadom k charakteru produktu nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (tj. predtým ako kliknete na tlačidlo „Odoslať“) je konečná cena.

 2.  

 3. Dohodnutá kúpna cena je cena uvedená u produktov v momente odoslania vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Pokiaľ by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslený najmä preklep a iná zjavná chyba pri zadávaní ceny) alebo obdobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, nie som povinná vám za takúto zjavne chybnú cenu produktu dodať, a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany i k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde ku zmene kúpnej ceny v dobe medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z mojej strany, platí kúpna cena platná v momente odoslania objednávky, pokiaľ nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.

 4. Pokiaľ nie je inak dohodnuté, som povinná vám produkt dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny.

 5. SPÔSOB PLATBY. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

  – Bezhotovostne bankovým prevodom na môj účet (platba trvá spravidla 1-2 pracovné dni): pokyny k platbe, v podobe faktúry, obdržíte v maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, uveďte príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a produkt čo najskôr dodaný.

  – Bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba sa vykoná ihneď).

  – Bezhotovostne prevodom na môj účet prostredníctvom platobnej brány ComGate Payments, a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti ComGate Payments, a.s.

  Kontaktné údaje:

   

  ComGate Payments, a.s.

  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

 6.  

  Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi nami výslovne dohodnuté. Kúpna cena sa hradí v eurách (EUR) alebo v českých korunách (Kčs).

 7.  

 8. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY.

  V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky (t. j. od uzavretia Kúpnej zmluvy). Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe a vo faktúre.  Kúpna cena je zaplatená v momente, kedy je príslušná čiastka pripísaná na môj bankový účet. V prípade online platby kartou alebo rýchlym bankovým prevodom je kúpna cena splatná bezprostredne po uzavretí Kúpnej zmluvy.

  Produkt nie je možné uhradiť formou splátok.

   

 

V. Dodacie podmienky

 1. SPÔSOB DODANIA . Pri kúpe eBooku bude digitálny obsah vo formáte pdf dodaný po zaplatení kúpnej ceny na  vami poskytnutú elektronickú adresu ako príloha mailovej správy alebo zaslaním odkazu, na ktorom je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť.

 2.  

 3. Pri kúpe Členstva v skupine vám bude zaslaný e-mail s odkazom, kde je možné do skupiny vstúpiť. Členstvo v skupine bude následne manuálne schválené k vopred oznámenému dňu. Po schválení vášho členstva vám bude digitálny obsah dodaný v facebookovej skupine. Ak je to s ohľadom na naviazanosť obsahu efektívny, budú vám jednotlivé lekcie sprístupňované postupne.

 4.  

 5. DODACIA LEHOTA. Dĺžka dodacej lehoty závisí od zvoleného spôsobu platby. Ak je platba realizovaná bežným bankovým prevodom, bude ebook a odkaz do facebookovej skupiny dodaný najneskôr do 3 pracovných dní potom, ako bude platba pripísaná na môj bankový účet. V prípade platby online platobnou kartou alebo rýchlym online prevodom bude ebook a odkaz do skupiny dodaný obratom po vykonaní platby.

 6.  

 7. NÁKLADY NA DOPRAVU. Vzhľadom na charakter produktu (digitálny produkt) nie sú účtované žiadne náklady na dopravu.

 8. Po dodaní produktu si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a pokiaľ zistíte akékoľvek nedostatky alebo vady, kontaktujte ma prosím, aby som mohla zjednať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.

 9. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte .pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

   

 

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom

 1.  

 2. Digitálny obsah zasielam iba vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením linku na miesto, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte .pdf. K prehraniu obsahu vo facebookovej skupine je potrebné, aby ste mali založený účet na Facebooku. Obsah prehrajete s pomocou internetového prehliadača podporujúceho audio prehrávanie. Software musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky.

  Pre online prehrávanie obsahu je potrebné, aby ste boli pripojený k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Nezodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 3.  

 4. Produkt je vytvorený s využitím mojich znalostí a skúseností a rokov praxe. Ide o návody a doporučenia a záleží len na vás, ako ich v praxi použijete a aké úsilie budete venovať uvedeniu týchto informácií do praxe. Preto nemôžem zodpovedať za to, aké konkrétne výsledky na základe produktov sami dosiahnete. Produkty nenahradzujú osobnú konzultáciu. Upozorňujem, že nejde o zdravotné služby. Ak je v popise produktu uvedené doporučenie na predchádzajúcu konzultáciu s lekárom alebo iným odborníkom, berte prosím toto doporučenie vážne.

 5.  

 6. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez môjho výslovného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho používanie ďalšími osobami. Poručenie autorských práv je postihované nielen podľa autorského zákona, ale môže ísť aj o trestný čin.

 7. Členstvo vo facebookovej skupine. Po zakúpení členstva vo facebookovej skupine obdržíte po úhrade ceny odkaz na skupinu, tak ako je to uvedené v časti o dodacích podmienkach (čl.V.VOP). Zaväzujete sa dodržiavať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožniť ich použitie tretím osobám. V prípade závažného porušenia vašich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo týchto VOP sem oprávnená vaše členstvo pozastaviť alebo zrušiť. Podobne aj pri porušení vašich povinností týkajúcich sa ochrany autorských práv.

   

 8.  

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzatvorenej na diaľku odstúpiť bez udania dôvodu spravidla v lehote 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Nakoľko mi však maximálne záleží na vašej spokojnosti, poskytujem vám nad rámec zákonných povinností garanciu vrátenia peňazí v lehote do 30 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu,  v prípade ak produkt nesplní vaše očakávania. V takomto prípade ma prosím o uplatnení garancie vrátenia peňazí informujte elektronicky na andrea@andreavelebna.sk. 

 2.  

 3. V informácii uveďte, že využívate právo v 30 dňovej lehote odstúpiť od Kúpnej zmluvy v rámci garancie vrátenia peňazí a priložte prosím, pokiaľ je to možné aj doklad o kúpe produktu alebo mi oznámte dátum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, aký produkt ste si zakúpili. Odstúpiť (využiť garanciu  vrátenia peňazí) je možné aj vyplnením formulára, ktorý nájdete tu. V prípade použitia vzorového formulára vám bez zbytočného odkladu potvrdím jeho prijatie. Odstúpenie nemusíte nijak odôvodňovať.

 4.  

 5. Uplatnenie garancie vrátenia peňazí podľa predchádzajúceho odseku v 30 dňovej lehote znamená, že musí byť odstúpenie od Kúpnej zmluvy odoslanej mailom na andrea@andreavelebna.sk. 

 6.  

 7. Peniaze vám vrátim najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o využití garancie vo výške rovnajúcej sa prijatej platbe  za produkt. Peniaze vám vrátim rovnakým spôsobom, akým ste ich uhradili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 8.  

 9. Ako Kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť i v ďalších prípadoch stanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, najmä v prípade vadného plnenia (článok VIII. VOP). Ako Predávajúci som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia vašich povinností z Kúpnej zmluvy, najmä v prípade, že došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušenia autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených zákonom. Pokiaľ by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote 5 dní po dni splatnosti, Kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty ruší.

 10.  

 11. Pokiaľ Vám bol spoločne s produktom poskytnutý darček alebo bonus, ktorý nie je priamo súčasťou produktu, je darovacia zmluva medzi nami uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodu alebo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z mojej strany pre podstatné porušenie vašich povinností z Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca platnosť a účinnosť a ste povinný mi poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané alebo sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, pokiaľ nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie vrátenia peňazí.

   

 12.  

VIII. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok

 1. Práva vznikajúce z vadného plnenia a záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 2. Ako Predávajúci vám zodpovedám, že produkt pri prevzatí nemá vady. Pokiaľ ste spotrebiteľom, ak sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že produkt bol vadný už pri prevzatí. Pokiaľ ste spotrebiteľom, zodpovedám tiež zato, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov od prevzatia produktu.

 3.  

 4. V prípade výskytu vady, ktorú nie je možné odstrániť, alebo v prípade opakovaného výskytu vady, alebo výskytu väčšieho počtu vád, máte právo požadovať výmenu produktu za nový alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy ani si neuplatníte právo na dodanie nového produktu bez vád, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať i v prípade, že by som nebola schopná vám nový produkt bez vád dodať, rovnako tiež v prípade, že by som nezjednala nápravu v primeranej dobe alebo že by vám zjednanie nápravy spôsobilo značné problémy. Vzhľadom na charakter produktu prichádza do úvahy ako vada nedostupnosť časti obsahu, poprípade chýbajúca alebo nečitateľná časť.

 5.  

 6. Právo z vadného plnenia vám nenáleží, pokiaľ by ste pred prevzatím produktu vedeli, že produkt má vadu, alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym užívaním alebo uložením produktu.

 7. Pokiaľ vám produkt nebol dodaný v dodacej lehote, prosím, skontrolujte si najprv zložky „hromadná pošta“ alebo spam. Pokiaľ ani tam produkt nenájdete, uplatnite si reklamáciu podľa nasledujúceho odseku.

 8.  

 9. Reklamáciu si uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vady. Reklamáciu si môžete uplatniť mailom na elektronickú adresu andrea@andreavelebna.sk.  Pokiaľ je to možné priložte k reklamácii faktúru, popis reklamovanej závady a návrh riešenia  reklamácie. Reklamáciu vybavím bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. Pokiaľ ste spotrebiteľ, o uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytnem písomné potvrdenie.

   

 10.  

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Pokiaľ máte k uzavretej Kúpnej zmluve, jej plneniu alebo k mojej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma prosím na elektronickej adrese andrea@andreavelebna.sk.

 2. Podnikám na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov zabezpečuje Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad na ochranu osobných údajov. I na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.

 3. O spotrebiteľskom spore medzi mnou ako Predávajúcim a spotrebiteľom rozhoduje príslušný súd Slovenskej republiky.

   

 4.  

X. Záverečné ustanovenia

 1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý zo zmluvy vyplývajú.

 2. Podmienky ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v osobitnom dokumente, ktorý je dostupný na webovom rozhraní.

 3. Tieto VOP môžu byť kedykoľvek jednostranne zmenené, pre Kupujúceho platí text obchodných podmienok účinný v momente odoslania objednávky.

 4.  

 5. Tieto VOP sú účinné od 21. mája 2021.